Magyar Orpington
és Nagytestű Baromfi Tenyésztők
Fajtaklubja
     

Fajtaklub Működési Szabályzat!

Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének
Orpington és Nagytestű Baromfi Fajtaklub szervezeti és működési szabályzata


I. A fajtaklub alapítása


A fajtaklub megalakulásának ideje: 2009. március 08.
A megalakulás helye: Monor, Kisállat Börze, Szövetségi sátor

A jelenlévők névsora:
Szénási Gábor (MGKSZ Díszszárnyas és Prémesállat Szakosztály elnök)
Fehér Ferenc, Polgár Béla, Lőkös Tibor, Facsar Imre, Baranyi Lajos, Csehkis Balázs,
Dr. Vrbovszki Mihály, Galáth Mihály, Kasik Mihály, Pléli András, Szarka Gábor, Jónás Csaba,
Fehér Péter, Balázs Tibor, Kiss Tibor, Bubori Krisztián, Szabó Benedek, Sinka Imréné

A jelenlévők igazolták tagságukat a szövetség valamely tagegyesületében,
illetve a helyszínen a jelenléti ívet aláírták.
A jelenlévők többségi szavazatával megválasztásra kerültek a fajtaklub tisztségviselői.II. A fajtaklub működése

A fajtaklub szakmai irányítását a szövetség
az illetékes szakosztályán keresztül végzi, működési tevékenysége
a meghatározott fajtájú baromfiak tenyésztésének standard szerinti irányítását szolgálja.
A klubtagok feladata a kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkező egyedek tenyésztése
és a tenyésztési információk továbbadása, közzététele.
A fajtaklub éves programjában tagsági összejövetelek,
szakmai előadások, tanulmányi utak, és klubkiállítások szervezése is szerepel.
A fajtaklub munkáját a tagok által 3 évre választott vezetőség irányítja.


III. A vezetők feladatköre

- A fajtaklub elnökét a klub tagjai választják, aki felel a klub működéséért.
- Az országos szakosztály ülésein képviseli a fajtaklub érdekeit,
szavazati jogával elősegíti a szakosztály és a fajtaklub eredményes működését.
- Munkájának eredményesebbé tétele céljából a klubtagok bevonásával
az újszerű problémák megoldására a szakelőadó vezetésével "szakmai bizottságot" hoznak létre.
- Az MGKSZ közgyűlésén tanácskozási joggal vesz részt.

- A fajtaklub titkára nyilvántartja a klub tagjait,
kapcsolatot tart a szövetség szakosztályával, más fajtaklubokkal.
Szükség szerint (akadályoztatás esetén) az elnök feladatait is elvégzi.
Feladatának ellátásában akadályoztatása esetén a szakelőadó helyettesíti.

- A pénztáros a fajtaklub gyűlésén meghatározott működési hozzájárulást
pénzátvételi bizonylat ellenében átveszi, azt kezeli.
A fajtaklub teljes pénzforgalmát pénztárkönyvben rögzíti.
A klubvezetőséggel együtt a pénzvagyonért anyagilag felelős.
Kifizetést csak az elnök és a titkár hozzájárulása és aláírása alapján teljesíthet.

- A szakelőadó a fajtaklub szakmai vezetője, aki a klubtagság által tenyésztett kisállatok
fajtaleírás szerinti tartásával illetve a fejlődést mutató tenyésztési eredmények ismertetésével
és véleményezésével tartja a kapcsolatot a klub és a szövetség standard bizottsága között.
Feladata a fajtaleírás érvényesítése.
Kiállítási szezonban szervezi az országos rendezvényeken való szereplést.
A szakszerű bírálat biztosítására
a Bíráló Testületnek javaslatot tesz a bíráló személyeket illetően.
A klubtagság által tenyésztett kisállatok fajtatisztaságának megóvásáért
az elnökkel egyetemlegesen felelős.
Kötelessége a szakszerűtlen, fajtarontó beavatkozások megakadályozása,
és a tenyésztésre vonatkozó mindenkori szakmai tanácsadás.

- A területi vezető munkájával a magyarországi régiókban képviseli a klubtagság érdekeit.
Ténykedését a klub elnöke közvetlenül irányítja,
munkájáról a klubgyűlésen köteles beszámolni.
A vezetőségi üléseken döntési szavazati joggal vehet részt.


IV. Tagfelvétel

A fajtaklub tagja csak az a tenyésztő lehet,
aki az MGKSZ valamelyik tagegyesületének tagja.
Felvételét a fajtaklubba belépési nyilatkozat kitöltésével kérheti.
A felvételről egyszerű többségi szavazáson a klubtagság dönt,
ezt követően a titkár tagnyilvántartásba veszi.

A tagnyilvántartás a tenyésztők következő adatait tartalmazza:
- szövetségi törzsszám
- név
- lakcím
- a klubtag egyesületének neve, száma, címe
- elért tenyésztői minősítés
- bíráló esetén besorolásának kategóriája
- az általa tenyésztett fajták


V. A tagok jogai

- Minden nyilvántartott klubtag részt vehet a klub összejövetelein, rendezvényein.
- Az összejöveteleken felszólalhat, javaslatokat tehet, indítvánnyal élhet
- Választások esetén gyakorolhatja választói jogát
- Részt vehet a fajtaklub által rendezett kiállításon
- Klubtagsági jogait csak az esedékes évi működési hozzájárulás megfizetése
és a tagsági viszony fennállása esetén gyakorolhatja


VI. A tagok kötelességei

- Minden tag köteles emberi és tenyésztői tevékenységével
pozitívan hozzájárulni a fajtaklub céljainak megvalósításához
- Elfogadni és megtartani a fajtaklub és a szövetség szabályzatát
- Az általa tenyésztett kisállat legszebbnek és legjobbnak tartott egyedeit.
a fajtaklub kiállításon lehetőségei szerint minél nagyobb számban bemutatni.
- Működési hozzájárulást befizetni, melynek határideje, tárgyév január 31-e.


VII. A tagsági viszony megszűnése

- Kilépés: írásbeli nyilatkozattal
- Kizárás: a klub közgyűlésén hozott határozat alapján
- Törlés: kötelezettségmulasztás miatt klubgyűlési határozat alapján
- Elhalálozás
- A fajtaklub megszűnése esetén


VIII. A fajtaklub pénzkezelése és költségvetése

A fajtaklub nem lévén önálló jogi személy, tagdíjat nem szed.
A klub működésének érdekében a tagok működési hozzájárulási díjat fizetnek.
Ennek összegét az alakuló gyűlés, majd az évenkénti klubgyűlés határozza meg.
A megállapított összeget a tagok kötelesek
a megállapított határidőig a pénztárosnak befizetni.
A pénztáros a bevételt és kiadást bizonylatokon köteles igazolni.
A pénzmozgást pénztárkönyvben kell összesíteni és eredményét
az éves klubgyűlésen a tagsággal ismertetni.
A pénztáros éves pénzügyi tervet készít.


IX. Bírálati feladatok

A fajtaklub a bírálói továbbképzésen eredményesen részt vevő bírálókat
a Bíráló Testülethez benyújtott igény alapján kérheti fel
az adott fajta szakszerű minősítésére.

 

  

© 2009-2010 Magyar Orpington és Nagytestű Baromfi Tenyésztők Fajtaklubja
Minden jog fenntartva